Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juni 2016

Vragen raadsvergadering 2-6-2016

Toeristenweg Toeristen Weg

Voorzitter, graag citeer ik een geanomiseerde mail, die wij ontvingen van bewoners van de Holterberg:

Er is weer eens gedoe met de gemeente.

Al een week staan hier borden dat de Toeristenweg op vrijdag 27-5 de gehele dag is afgesloten. Is de Toeristenweg trouwens een officiële benaming? Wij wisten niet waarom, hoe lang etc. Echt geen idee. Meestal krijgen we daarover wel brief, maar deze keer in het geheel niet.

Aangezien onze zoon geopereerd moest worden en wij niet wisten hoe laat dat stond te gebeuren, heb ik de gemeente maar eens gebeld. Wij moesten hier natuurlijk wel weg kunnen naar het ziekenhuis en straks, als hij uit narcose is, willen wij ook graag naar hem toe.

Ik ben zeker drie keer doorverbonden voor ik iemand aan de lijn kreeg die wist van de hoed en de rand. “Ja, een wandeling van schoolkinderen, voor kanker of zo.” Gewoon een (werk)dag dichtgooien die Toeristenweg, wat maakt het uit. En er deden geloof ik niet eens kinderen uit Holten mee!

De gemeentemevrouw die ik aan de lijn kreeg, vertelde mij dat er in de vergunning staat dat aanwonenden van tevoren op de hoogte moeten worden gesteld. Dat is niet gebeurd. Ik zei haar dat ik nergens wat van wist daarover heel kwaad was. Ze zou me terugbellen. Uiteraard niet gebeurd.

De Holterbergweg is ook al eens drie dagen afgesloten geweest voor filmopnamen. Wat waren dat voor opnamen? Geen idee, van een stel studenten geloof ik.

Daar kregen wij wel bericht van, maar toen ik naar het dorp wilde, bleek de Holterbergweg vlak voor de Motieweg van sloot tot sloot met hekken gebarricadeerd. Toen ik daarover met de gemeente belde, zei men dat dat niet de bedoeling en ook niet de afspraak was.

Iedere keer dat hier iets is gaat het mis, behalve de vaste dingen als Triatlon, de Diepe hel loop etc. – daarvan worden wij altijd keurig op de hoogte gesteld incl. alternatieve route . Wij constateren dat de gemeente een vergunning afgeeft en naderhand niet controleert of aan de voorwaarden is voldaan. Op het woord SORRY hoef je niet te wachten.

Als hier iemand persoonlijk was langs geweest van de organisatie met een welgemeend excuus en een bloemetje, had ik dat volledig geaccepteerd. Ik heb noch van de gemeente noch van de organisatie ook maar iets gehoord. Kortom, de arrogantie druipt eraf.

Aanvulling: De vergunning is 31 mei 2016 in het Rijssens Nieuwsblad gepubliceerd, het evenement (Bergje tegen kanker) heeft op 27 mei plaatsgevonden. Tegen dit besluit kan tot 8 juli 2016 bezwaar worden ingediend.Ik belde vanmiddag met de gemeente om met een medewerker te spreken over vergunningverlening en het communicatietraject. Per 1 april gelden er andere tijden, op de website staan echter de oude tijden vermeld

Rekenkamer rapport aanbeveling 5: Benut de goede relatie met inwoners en maatschappelijke organisaties beter door in een vroeger stadium te communiceren over ontwikkelingen die hen aangaan en hen daarbij ook actiever te betrekken.

D66 heeft de volgende vragen aan het college:

 • Is het college op de hoogte van deze klachten
 • Kan het college aangeven of en hoe communicatie in vergunningen worden geregeld en hoe daar op toe gezien wordt.
 • Zegt het college toe dat de gemeente alerter toe moet zien op de communicatie van vergunninghouders met om
 • Waarom communiceert de gemeente de Toeristenweg, terwijl deze weg helemaal niet bestaat.
 • Zegt het college toe dat er met het afsluiten van de centrale toegang tot, en door, de Holterberg zeer terughoudend wordt omgegaan en wordt beperkt tot slechts enkele evenementen die een belangrijke bijdrage leveren aan Holten en de Holterberg. De Holterberg moet immers geen attractiepark worden.

 

WA school – Voedselbank

Voorzitter wij hebben aanvullende vragen naar aanleiding van de antwoorden op schriftelijke vragen van D66 met betrekking tot de WA school.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat wethouder Cornelissen de raad op 4 april onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd.

Dit behoeft enige toelichting, laat ik beginnen met een citaat uit de commissie MDV 4 april van wethouder Cornelissen:

Er wordt gekeken naar mogelijkheden met woningbouwcorporaties, met marktpartijen of een combinatie daarvan en er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Het gaat om ca. 100 extra woningen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van diverse locaties, zoals Pinkeltje, Kruimeltje en de voormalige Willem Alexander School. Link naar verslag van de Commissie MDV van 4 april 2016

Voorzitter, nu blijkt dat het college reeds op 29 maart al heeft besloten een bestemmingsplan voor te bereiden om woningbouw mogelijk te maken voor de locatie Willem Alexanderschool. Er liep althans voor deze locatie helemaal geen onderzoek, er lag al een besluit! Zie bijgevoegde brief Beantwoording vragen D66 over Willem Alexanderschool.

Voorzitter ik heb de volgende vragen aan de wethouder:

 • Waarom heeft de wethouder de raad op 4 april onjuist en onvolledig geïnformeerd en niet verteld dat er al een besluit lag om het bestemmingsplan voor te bereiden om woningbouw mogelijk te maken voor de locatie Willem Alexanderschool.
 • Waarom weet de voedselbank officieel nog steeds niets van de plannen en moet ze het vernemen via beantwoording op schriftelijke vragen van D66?
 • Het college probeert ca. 100 woningen te realiseren, hiervoor zijn veel meer locaties nodig. Waarom wordt er niet gekeken naar andere locaties zoals bijvoorbeeld Opbroek, de Kol en de Liezen?
 • De kosten die gemoeid zijn met de verhuizing naar en verbouwing van een alternatieve locatie zijn voor de voedselbank en de EHBO mogelijk niet of zeer moeilijk te dragen. Blijft u bij uw standpunt dat die organisaties het maar uit moeten zoeken?

 

Brekeldschool

D66 heeft een vraag gesteld in de vergadering van de commissie MDV van 4 april 2016. De vraag was om bij de gemeente Twenterand te informeren naar de mogelijkheden een bijdrage aan onze gemeente beschikbaar te stellen vanwege de realisering van de tussenvoorziening bij de Brekeldschool. Immers Twenterand zal ook zal besparen op de kosten van leerlingenvervoer als er in Rijssen een tussenvoorziening wordt gerealiseerd.

 

Wethouder Thijhof heeft hierover het volgende cryptische antwoord geformuleerd:

 

Ik heb hierover contact gehad met collega-wethouder Binnenmars van de gemeente Twenterand. De gemeente Twenterand is zeer geïnteresseerd in onze aanpak rondom de tussenvoorziening Brekeldschool. Twenterand kan op dit moment nog niet aangeven of er een besparing op het leerlingenvervoer gerealiseerd wordt. Als hiervan sprake is, dan is dat een voordeel voor de gemeente Twenterand, evenals een besparing op het leerlingenvervoer in Rijssen-Holten ook ons voordeel is….

De wethouder geeft geen antwoord op de vraag van D66 of Twenterand in het geval van een besparing op het leerlingenvervoer bereid is tot een bijdrage aan onze gemeente.

Vragen:

 • Waarom heeft de wethouder niet gevraagd of Twenterand bereid is bij te dragen vanwege de realisering van de tussenvoorziening bij de Brekeldschool.
 • Is de wethouder bereid met omliggende gemeenten die mogelijk in de toekomst profiteren van de tussenvoorziening in gesprek te gaan en te verzoeken om een bijdrage te leveren aan de tussenvoorziening van de Brekeldschool?